Reference

1. Strategické dokumenty

 • Spolupráce na Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj- Akční plán, rok 2003
 • Metodická příprava a tvorba projektu Partnerství pro Liberecký kraj - SROP

2. Studie proveditelnosti

 • Rekonstrukce centrální vývařovny ve Frýdlantě – zadavatel město Frýdlant, realizace 03/2003, finanční náročnost investice byla odhadována mezi 23 -28 mil. Kč
 • Studie proveditelnosti a projektová příprava pro program Národní Phare 2003 – projektu Rekonstrukce a modernizace přístupové komunikace na Kozákov – zadavatel Krajská správa silnic Libereckého kraje
 • Studie proveditelnosti a projektová příprava Phare 2003 - projektu Rekonstrukce a modernizace přístupové komunikace Staré Splavy – Doksy – zadavatel Krajská správa silnic Libereckého kraje, projekt uspěl a je realizován
 • Studie proveditelnosti pro SROP projektu Pěnčínský náhrdelník, rok 2004, objednatel obec Pěnčín, projekt získal podporu, ale nebyl realizován
 • Zpracování projektové přípravy pro program Národní Phare 2003, včetně Studie proveditelnosti pro projekt Řešení systému dopravy a parkování v Desné, zadavatel město Desná, rok 2004-2005, projekt uspěl.
 • Zpracování projektové přípravy pro program Národní Phare 2003 a SROP , opatření 4.2. včetně Studie proveditelnosti pro projekt Rekonstrukce a dobudování přístupových komunikací k rekreačním objektům a k lyžařským vlekům v Josefově Dole, objednatel Josefův Důl, rok 2004-2005.
 • Projektová příprava, zejména Studie proveditelnosti pro projekt Jizerská magistrála pro pěší turistiku, objednatel Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje kraje, rok 2004 – 2005.
 • Regenerace městské památkové zóny v Jablonci nad Nisou – Studie proveditelnosti kompletní projektová příprava, objednatel město Jablonec nad Nisou, projekt uspěl a je realizován, rok 2004 - 2005
 • Kompletní projektová příprava včetně Studie proveditelnosti k projektu Řešení systému dopravy v Bedřichově – Národní Phare 2003, projekt uspěl a byl realizován, rok 2004-2005
 • Dobudování turistické infrastruktury ve Sloupu v Čechách – kompletní projektová příprava včetně CBA do Národního Phare 2003 – zadavatel mikroregion Novoborsko a obec Sloup v Čechách, projekt uspěl a byl realizován, rok 2005
 • Studie proveditelnosti projektu Centrum výchovně vzdělávacího poradenství – zadavatel Gymnázium Jeronýmova ul.v Liberci, projekt uspěl a byl realizován, rok 2005
 • Kompletní projektová příprava do Interreg IIIA, česko - saský program, projekt Cykloturistická stezka Oldřichov v Hájích – Albrechtice 1.část – zadavatel obec Oldřichov v Hájích
 • Kompletní projektová příprava do Interreg IIIA česko-polský program, projekt Žijící skanzen, zadavatel Lunaria, o.s., rok 2005, projekt uspěl a byl realizován
 • Do programu SROP – Grantová schemata Libereckého kraje byly zpracovány v roce 2005 následující projekty – kompletní projektová příprava včetně Studie proveditelnosti, a to
  Rekonstrukce penzionu Petra v Harrachově
  Penzion Tábor – přestavba a modernizace
  Vstřikovací technologie PUR- firma Pšenský, Libverda
  Konsignační sklad v Chrastavě – firma Ing.Jan Švandrlík
  Všechny projekty uspěly a byly realizovány.
 • Operační program Životní prostředí OPŽP – projekt Čistá Jizera i. a Čistá Jizera II.- projekty získaly podporu, jedná se o rekonstrukce a výstavby kanalizačních řadů a 1 ČOV v 5-ti aglomeracích – Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou. Byly zpracovávány od roku 2005, vše úspěšně realizováno.

3. Cost – benefit analýzy

 • Multifunkční využití školy, kulturně-vzdělávací centrum v Mníšku, žádost do programu Sapard, zpracováno 10/2003
 • Turistická magistrála ERN – I.etapa – Turistická lávka Rádlo – zpracováno 10/2002, projekt byl předložen do programu Sapard, projekt byl realizován
 • Středisko ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích - žádost předložena do programu Sapard, zpracováno 04/2001, projekt byl realizován

4. Vyhledávací studie

 • Vyhledávací studie Cyklistické magistrály Ploučnice –Polzen-zpracováno 11/2003
 • Vyhledávací studie cyklostezky Heřmanička – Frýdlantský výběžek, zpracováno 12/2004

5. Studie využitelnosti

 • Studie využitelnosti příšovických Písečáků – zpracování 11/2003, zadavatel odbor kultury a cestovního ruchu Libereckého kraje
 • Studie využitelnosti Dubických rybníků – zpracování 8 -11/2005, zadavatel město Česká Lípa
 • Podkladová studie potenciálu CR – Stará poutní cesta – zadavatel Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje, ing. Jana Kubinová, rok 2005

6. Kompletní projektová příprava, řízení projektu, další

 • Kompletní projektové poradenství projektu do SROP, op.3.3 Partnerství pro Liberecký kraj, zadavatel Liberecký kraj, odbor hospodářského a regionálního rozvoje, rok 2004-2005
 • Vyhodnocení čerpání finančních prostředků ze SF EU v Libereckém kraji včetně Statistického zpracování, zadavatel Liberecký kraj, odbor hospodářského a regionálního rozvoje, rok 2005.
 • Zpracování Zadávací dokumentace dle pravidel Phare a výběrová řízení dle Phare – pro obce Desná, Bedřichov, Josefův Důl, KSSLK(4 zakázky), Liberec, Okrouhlá, a to v návaznosti na výše uvedené projekty. Vše realizováno v roce 2005 a 1.čtvrtletí 2006, akce schváleny CRR.
 • Kompletní projektový management včetně zpracování projektové přípravy, zadávací dokumentace, výběrového řízení, monitoringu projektu a závěrečného vyúčtování pro projekty z programu Phare CBC – rok 2005 - 2006
 • Obec Jestřebí – Vybudování kanalizace, Likvidace ekologické zátěže Stará Cihelna v Hrádku nad Nisou
  Projekty uspěly, obdržely dotaci a jsou v procesu realizace, termín dokončení 8/2006

7. Veřejné zakázky

 • Zimní údržba Jilemnice
 • Letní údržba Jilemnice
 • Letní údržba Hrádek nad Nisou
 • Sokolovna Vesec
 • Územní plán Hrádek nad Nisou
 • Varovný informační systém Liberec
 • Varovný informační systém Hrádek nad Nisou
 • Komunikace Jirny
 • Tvorba filmu o židovských památkách Turnov
 • Truhlářství Havelka – výběr strojů
 • Stavba komunitního centra ve Sloupu v Čechách
 • Kotelna na výrobu tepla z biomasy Oldřichov v Hájích
 • a mnohé další

r. 2007 - 2011

Kompletní příprava žádosti, řízení projektu včetně zajištění výběrových řízení, monitoringu, vyúčtování projektu

 • Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou investor město Hrádek nad Nisou1. Výzva ROP NUTS II SV, opatření 2.2, celkový náklad 65 763 644 Kč
 • STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.P. 10/IV NA MĚSTSKOU KNIHOVNU A MĚSTSKÝ ARCHÍV ČESKÝ DUB, investor město Český Dub, Výzva ROP NUTS II SV, opatření 2.3, celkový náklad 21 890 938,- Kč vč. DPH
 • Revitalizace zámku v Lomnici nad Popelkou investor město Lomnice nad Popelkou,Výzva ROP NUTS II SV, op. 2.2, celkový náklad 53 949 470,- Kč, projekt získal podporu
 • Komunitní centrum Sloup v Čechách, investor obec Sloup v Čechách, celkový finanční objem 80 162 014,-Kč
 • Program rozvoje venkova – obec Bedřichov – úspěšné získané celkem 2 projekty – Úprava veřejných prostranství, Rekonstrukce místní komunikace bedřichov - Hraničná. Oba byly úspěšně realizovány, ukončeny a vyúčtovány.
 • Operační program Vzdělávání a Konkurenceschopnost – projekt města Liberce – Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje, celkový náklad cca 8 mil. Kč., projekt je úspěšný a dále administrován.
 • Integrovaný operační program – žadatel město Liberec - Územně analytické podklady pro ORP Liberec - úspěšně
 • Operační program Životní prostředí OPŽP – zpracování žádosti projektu ZOO Liberec – Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec – Archa, celkový náklad cca 30 mil.Kč., projekt získal podporu, byl realizován
 • Administrace projektů OPŽP pro STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – 13 projektů zateplení MŠ a ZŠ v Liberci - Realizace úspor energie - zpracování žádostí a administrace až do konečné monitorovací zprávy a vyúčtování. - úspěšně
 • Zpracování žádostí 2 projektů OPŽP pro město Tábor - zpracování 2 žádostí zateplení MŠ a ZŠ ve městě Tábor - úspěšně
 • Zpracování žádosti o podporu a následné administrace do OPŽP pro obec Oldřichov v Hájích - centrální vytápění - kotelna v obci - projekt uspěl, je v realizaci
 • Realizace výběrových řízení dle zákona č.137/2006 Sb. a dle podmínek poskytovatelů dotace, tj. OPŽP, ROP, OPVK, Programu rozvoje venkova, a to pro stavební práce, dodávky i služby.
 • Zpracování a administrace projektů do Integrovaného plánu města Liberec v rámci ROP NUTS II Severovýchod - „ZŠ Lesní - škola pro Evropu“ a dále „ZŠ lesní - úprava parteru“- úspěšně.

Na vyžádání vám poskytneme kompletní soupis projektů realizovaných i projektů, jejichž zpracování či realizace právě probíhá.