S čím vám pomůžeme

…poradenská činnost zejména v problematice čerpání evropských dotací prostřednictvím strukturálních fondů, a to napříč všemi dostupnými dotačními programy…
…pomoc malým a středním podnikatelům…
…zpracování analýzy dotačních příležitostí, individuálně, dle charakteru a typu žadatele…
…kompletní realizace výběrových řízení dle českého zákona o zadávání veřejných zakázek, dále dle podmínek poskytovatele dotace…
…řízení projektů, příprava podkladů pro žádost o dotaci…
…finanční řízení a plánování…

Projekty

Poskytované služby:

 • zpracování žádosti o finanční podporu
 • studie proveditelnosti
 • ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
 • finanční (cost-benefit) analýzy
 • zajištění administrativy projektu během jeho realizace, řízení projektu, tvorba monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, závěrečné vyúčtování projektu, vedení projektového týmu, koordinace činností s tímto spojených

Účelné naplňování regionální či lokální rozvojové politiky znamená ve svém důsledku realizaci jednotlivých projektů, ať již projektů investičních, v oblasti infrastruktury, cestovního ruchu, občanské vybavenosti, životního prostředí, zemědělství, atd., nebo projektů neinvestičních směřujících k rozvoji komunitní spolupráce a výměny zkušeností mezi jednotlivými městy, obcemi či regiony.

Realizace investičního projektu zahrnuje velmi široké spektrum činností, počínaje formulací projektového záměru, rozpracování do projektové studie, zpracování průvodní dokumentace (studie proveditelnosti, ekonomická a finanční analýza, studie zhodnocení vlivu daného projektu na životní prostředí, atd.), vytipování možných finančních zdrojů a zpracování finančního modelu a žádostí o poskytnutí finančních prostředků z vybraných podpůrných programů. Příprava výběrového řízení pro výběr dodavatele, uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem či dodavateli, administrativní dohled nad realizací projektu a případné zpracování závěrečné zprávy. REGIOPLAN s.r.o. nabízí zkušenosti s činnostmi v celém tomto spektru. Společnost je schopna připravit a zajistit pro svého partnera realizaci investičního projektu způsobem „na klíč“ nebo poskytnout odbornou službu v některé z uvedených etap.

U neinvestičních projektů naše společnost nabízí asistenci při formulaci projektu včetně zajištění jeho kompatibility s opatřeními a prioritami přijatých rozvojových programových dokumentů, zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy včetně vytipování možných zdrojů financování a případného zpracování žádostí o poskytnutí finančních prostředků z vybraných podpůrných programů a administrativní asistenci.

Společnost REGIOPLAN s.r.o. nabízí služby a poradenskou činnost v následujících oblastech:

 • projektová příprava pro evropské a tuzemské finanční zdroje v souvislosti s rozvojem regionu, a to jak pro města a obce, tak pro komerční sféru
 • poradenská a konzultační činnost spojená s celým procesem tvorby projektu, jeho předkládáním a následnou realizací, včetně přípravy a provedení výběrového řízení
 • vyhledávání dotačních zdrojů pro jednotlivé projekty se zohledněním podmínek, typu žadatele a aktuálního stavu Výzev jednotlivých dotačních programů…, na míru žadateli
 • projektový management – řízení a monitoring průběhu projektů včetně ukončení a vyúčtování
 • metodická a podpůrná činnost při zpracování Strategických dokumentů
 • výběrová řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek a pravidel poskytovatelů dotace - hlavní dotační zdroje ROP, OPŽP, IOP, OPVaK, PRV, OPPS, OPPI

Pro každé konkrétní zadání firma vytváří expertní týmy „na míru“ té které zakázky, spolupracuje s týmem kolegů, kteří v případě potřeby zaštiťují dílčí služby.

Veřejné zakázky dle zákona

 • bohaté zkušenosti s výkonem zadavatelských činností a organizováním zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách
 • komplexní poradenské služby v oblasti veřejných zakázek (supervize, zpracování stanovisek, námitek, apod.)
 • administrace celého průběhu zadávacího řízení
 • tým odborníků

Společnost REGIOPLAN s.r.o. zajišťuje kompletní servis při zadávání veřejných zakázek, a to buď formou komplexního organizačního a odborného zajištění celého průběhu zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v platném znění, nebo formou supervize a poradenské činnosti. Služby jsou poskytovány na základě mandátní smlouvy s tím, že současně s podpisem mandátní smlouvy udělí zadavatel společnosti REGIOPLAN s.r.o. plnou moc k výkonu zadavatelských činností bez rozhodovacího oprávnění.

Rozsah nabízených služeb je specifikován a poskytován dle typu zadávacího řízení tak, aby byly naplněny veškeré zákonné podmínky, případně podmínky daného dotačního titulu a v souladu s vnitřními směrnicemi zadavatele.

Ceny za uvedené služby se odvíjí od rozsahu poskytovaných služeb s přihlédnutím k předmětu a finančnímu objemu zadávaných zakázek a kvalitě poskytnutých podkladů s tím, že ke každé veřejné zakázce jsme připraveni zpracovat podrobnou cenovou kalkulaci. V případě zájmu jsme ochotni se kdykoliv sejít k osobnímu jednání, uvedené informace doplnit a zpracovat cenovou nabídku na konkrétní veřejnou zakázku.